XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX880 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 E.A.R.S & GB7WY XLX880 hosted by M0XZT - www.ears.radio  /  Service uptime: 8 days 20:51:47
paul@m0xzt.radio