XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX880 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 East Ardsley Radio Society XLX880 hosted by M0XZT  /  Service uptime: 70 days 12:50:27
m0xzt@ears.radio